I I I I I  
Zlomvaz 05
Katedra produkce DAMU
Karlova 26, 110 00 Praha 1

zlomvaz@seznam.cz
fax: +420 222 220 053